دانشجویی به استادش گفت:

 

 استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم

 

 و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم.

 

  استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت: آیا مرا می بینی؟

 

 دانشجو پاسخ داد: نه استاد!

 

 وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.

 

 استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت:

 

 تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید!