جـملات زیـبا...داسـتانهـاے کوتــاه خدایا دلم به سان قبله نماست ؛ وقتی عقربه اش به سمت “ تو ” می ایستد ، آرام می شود . . . :: :: ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﯼ است ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ http://sirvan92.mihanblog.com 2020-08-10T20:34:50+01:00 text/html 2016-11-02T17:58:18+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar ✿اللهم عجل لولیک الفرج ✿ http://sirvan92.mihanblog.com/post/347 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(239, 247, 250);">✿</span><font size="3" style="color: rgb(255, 153, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">اللهم عجل لولیک الفرج</font>&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 153, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(239, 247, 250);">✿</span></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font color="#ff99ff" face="Times New Roman"><span style="font-size: 24px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff99ff" face="Times New Roman"><span style="font-size: 24px;"><b><br></b></span></font></div><span style="color: rgb(204, 102, 204); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">بی سوادی را گفتند: عشق چند حرف دارد؟</span></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><br></font><span style="color: rgb(204, 102, 204); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">بی سواد گفت: 4 حرف</span></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><br></font><span style="color: rgb(204, 102, 204); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">همه خندیدند در حالیکه بی سواد را میرفت و زیر لب میگفت:</span></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><br></font><font size="3" style="color: rgb(204, 102, 204); font-family: Mihan-IransansBold;">مگر «</font><font size="3" style="color: rgb(204, 102, 204); font-family: Mihan-IransansBold;">مهدی</font><font size="3" style="color: rgb(204, 102, 204); font-family: Mihan-IransansBold;">» چند حرف دارد!</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><br></font><span style="color: rgb(255, 153, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(239, 247, 250);">✿</span><font size="3" style="color: rgb(255, 153, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">اللهم عجل لولیک الفرج</font>&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 153, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(239, 247, 250);">✿</span></div> text/html 2016-10-06T08:00:25+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar یاحسین... http://sirvan92.mihanblog.com/post/346 <div style="text-align: center;"><img src="http://images.persianblog.ir/534111_2iSv3CyD.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><strong><i><span lang="FA" style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یا حسین ، گفته اند : جای گنج درون ویرانه هاست</span></i></strong><span dir="LTR"></span><strong><i><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span> !</span></i></strong><span class="apple-converted-space"><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></i></b></span><i><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><i><span dir="LTR" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br> </span></i><strong><i><span lang="FA" style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست</span></i></strong><span dir="LTR"></span><strong><i><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span> </span></i></strong><strong><i><span dir="LTR" style="font-size: 24pt; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">!</span></i></strong><i><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> <!--EndFragment--><br><p></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-10-06T07:57:18+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar ماه محرم... http://sirvan92.mihanblog.com/post/345 <p align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><b><span style="font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></b></p><p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#333333">بیایید در ماه محرم اگر زنجیرمیزنیم ، قبل از آن زنجیر غفلت از پای خود باز کرده باشیم...</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></p><p align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 34.6667px; line-height: 52px;"><br></span> </span></b><b style="line-height: 150%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#333333">اگر که سینه میزنیم ، قبل از آن سینه دردمندی را از غم و آه پاک کرده باشیم...</span></b></p><p align="center" style="text-align: center;"><b style="line-height: 150%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></p><p align="center" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><b style="line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span> </span></b><b style="line-height: 150%;"><span style="font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#333333"><br> </span></b><b style="line-height: 150%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#333333">خوب است اگر اشکی میریزیم، اما قبل از آن اشک از چهره ی مظلومی پاک کرده باشیم...</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><b style="line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></p><p align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 34.6667px; line-height: 52px;"><br></span> <br> </span></b><b style="line-height: 150%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#333333">آن وقت می توانیم با افتخار بگوییم</span></b><b style="line-height: 150%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:red"> :یا حسین</span></b><b style="line-height: 150%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#333333">(ع)</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="line-height: 150%; font-family: IranNastaliq, serif;">&nbsp;</span><b style="line-height: 150%;"><span style="font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p><p align="center" style="text-align:center"><br></p><p></p> text/html 2016-10-06T07:47:40+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar این روز هارا خوب یادمان باشد... http://sirvan92.mihanblog.com/post/343 <p align="center" style="text-align:center"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: maroon; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یادمــــان باشد:</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: IranNastaliq, serif; color: maroon; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Morvarid&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p align="center" style="text-align:center"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: maroon; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></strong></p><p align="center" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&nbsp;</span><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اول نمــاز حســین، بعد عــزای حسین</span></strong><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></strong></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اول شعــور حسـینـی، بعد شــور حسینی</span></strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></strong></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">محــرم و صفــر زمان بالیــدن است نه فقـط نــالیــدن</span></strong><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></strong></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بســاطش آمــوزه است نه مــوزه</span></strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Morvarid&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></strong></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تمــرین خــوب نگـریســتن است نه فقــط خــوب گـریســتن</span></strong><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"> </p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Morvarid'; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">نمـاد شعــور مذهــب است نه فقـط شــور مذهــب</span></strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-11-30T05:43:26+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar ما خــــدا را داریم.. http://sirvan92.mihanblog.com/post/341 <div><font color="#6600cc"><br></font></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">آرام بــاش&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">تـــو خـــدا را داری</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">آن حقیــقت، آن یــگانـه، آن هــوادار شبــانـه</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">آرام بـــاش</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">تـــو خـــدا را داری، آن معبـود، آن پــاک،</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">آن همـه خــوبی و احسـاس و بـهار را داری!</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">آرام بـــاش</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">تـــو خـــدارا داری</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">پــس نــگو تنهایـم، پـس نـگو بـی یــاور، بی یــارم</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">تـــو خـــدا را داری</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">یعـنی عشــق، مـــعبود</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">سـنگ صبـور دل مــن، دل تــو</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">پـس خــموش !!!</font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#6600cc">مـــا خـــدا را داریـــم.....</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><br></div> text/html 2015-10-08T03:26:17+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar چرخ روزگار:.... http://sirvan92.mihanblog.com/post/340 <div><br></div><div><br></div><div><font size="3" color="#6666cc"><b>از زمین خوردن کسی شاد مشو&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" color="#6666cc"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#6666cc"><b>که نمیدانی گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد</b></font></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <b><i><font color="#009900">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;امـــــام علـــــی(ع)</font></i></b></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.aliforati2.loxblog.com/upload/a/aliforati2/image/4337d5d3bbf1c6683c1d33b4a017c13a-425.jpeg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-09-07T10:35:52+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar یاد خـــــدا.. http://sirvan92.mihanblog.com/post/338 <div><font color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b>در خود می نگرم تا ببینم که خطا کجاست...</b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b>بعد از کمی تامل و قدری سکوت پی میبرم:</b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b>آنجا که خالی از خداست.، خطاست...</b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>&nbsp; <font color="#993300">&nbsp;به یاد می آورم ،</font></b></font></div><div><font size="4" color="#993300"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#993300"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; آنجا که از یاد او غافل شده ایم،</b></font></div><div><font size="4" color="#993300"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#993300"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به بیراهه رفته ایم...</b></font></div><div><br></div> text/html 2015-08-03T03:27:36+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar اعتماد کن به خدایی او http://sirvan92.mihanblog.com/post/324 <div><br></div><div><br></div><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/108/321133/picture/negaran_nabash_ou_salhast_khodaei_mikonad.jpg" alt="نگران فردایت نباش ، خدای دیروز و امروز، خدای فردا هم هست ، ما اولین بار است بندگی میکنیم"> text/html 2015-01-05T06:26:58+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar خواهرم http://sirvan92.mihanblog.com/post/336 <div><b><font color="#cc0000" size="4">&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4">&nbsp;خــــواهـــــــــــــــرم:</font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4">&nbsp; &nbsp;یک وقت هایی میشه که خودت را تنها چادری</font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4">&nbsp; &nbsp;کل خیابان میبینی!!!</font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4">&nbsp; &nbsp;لــبخنــــدبـــزن، رو بـــه آسمان کن و بگو:</font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4">&nbsp; خـــــــــــدایا</font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4">&nbsp; &nbsp;ممنونم ک بـــهم اجـــــازه دادی بین همـــــه ی&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4"><br></font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="4">&nbsp; ایــــن آدمــــای رنگ وارنگ یــــه دونـــــه بــــــــــاشم</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-20139164117955549751419378341.5416.jpg"></div><div><b><font color="#cc0000" size="4"><br></font></b></div><div><br></div> text/html 2014-11-19T17:18:11+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar نمازت را ترک مکن.. http://sirvan92.mihanblog.com/post/335 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><b><font color="#3333ff">هرگز</font><font color="#009900"> نماز</font><font color="#3333ff">ت را ترک مکن!!!</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b>میلیون ها نفر زیر خاک...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b>بزرگترین آرزویشان:</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b>&nbsp;;بازگشت به دنیاست;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#3333ff"><b>تا" سجده " کنند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2014-10-22T09:08:04+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar به کجا چنین شتابان http://sirvan92.mihanblog.com/post/329 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">ـــ به کجا چنین شتابان؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گون از نسیم پرسید.<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">ـــ دل من گرفته زین جا<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هوس سفر نداری زغبار این بیابان؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">ـــ همه آرزویم ، اما <o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">&nbsp; &nbsp; چه کنم که بسته پایم...<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">به کجا چنین شتابان؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، سرایم.<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">سفرت بخیر! اما، تو و دوستی ، خدارا<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">چون از این کویر وحشت بسلامت گذشتی<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">به شکوفه ها ، به باران<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:21.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Arash&quot;"><font color="#993399">برسان سلام ما را<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="B Arash"><span style="font-size: 28px; line-height: 32.20000076293945px;"><b><font color="#993399">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#663366">شفیعی کدکنی</font></b></span></font></p> text/html 2014-09-18T16:50:03+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar مخفف داعش http://sirvan92.mihanblog.com/post/327 <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);">آیا میدانید <span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 0, 0);">داعش</span> مخفف چیست؟</span><br></font></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="5"><br><br style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;"></font><div style="text-align: center;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="5"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">به <span style="text-decoration: underline;">ادامه مطلب</span> برید</span></font><br></div> text/html 2014-09-09T06:03:36+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar گذر زندگی http://sirvan92.mihanblog.com/post/326 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://ucsa.comxa.com/up/92fc044e74df.jpg" alt="آگهی رایگان"></div><div><br><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b><i><font color="#cc0000"><font size="4">&nbsp;چـقــــدر دیـــر مــیفـهمــیم کـــه :</font></font></i></b></div><div><b><i><font color="#cc0000" size="4"><br></font></i></b></div><div style="text-align: right;"><b><i><font color="#cc0000" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="4" color="#6633ff">&nbsp;زنــدگی</font><font color="#cc0000" size="4"> همیــــن روزهــــایـیـست کــــه&nbsp;</font></i></b></div><div><b><i><font color="#cc0000" size="4"><br></font></i></b></div><div><b><i><font color="#cc0000" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مــنتظـــر گـــذشـتــنـش هـــستــیــم</font></i></b></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div></div></div> text/html 2014-08-12T07:37:04+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar ای گل نرگس،کدوم جمعـــــــه؟ http://sirvan92.mihanblog.com/post/325 <div><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b><font color="#009900" size="4">اولـــیــــن و آخــــریــــــن امــــیــــــد مــــــــن</font></b></div></span><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><font color="#009900" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><font color="#009900" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><font color="#009900" size="4">چــــشمـــ گریـــونـــــــمـــ هنـــوز منـــتظــــره</font></b></span></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" color="#009900" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" color="#009900" size="4"><b><br></b></font></div><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b><font color="#009900" size="4">تـــا کـــدومــــ جــــمعــه</font></b><b><font color="#009900" size="4">&nbsp;بــاید گــریـــه کــنمـــ،</font></b></div></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><font color="#009900" size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><font color="#009900" size="4"><br></font></b></span></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><font color="#009900" size="4">کـه بیــای یـــا ســـوی چــشمــــ مــــن بـــره؟</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div></div> text/html 2014-07-24T13:54:06+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar اشکهای غزه http://sirvan92.mihanblog.com/post/323 <h3 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; line-height: 20.890625px; text-align: center;"><font size="3"><br></font></h3><div><font size="3"><br></font></div><h3 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; line-height: 20.890625px; text-align: center;"><font size="7">این روز ها<font color="#008000">&nbsp;اشک های غزه&nbsp;</font></font></h3><div><font size="7"><font color="#008000"><br></font></font></div><h3 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; line-height: 20.890625px; text-align: center;"><font size="7">و<font color="#ff0000">&nbsp;</font><font color="#a52a2a">خنده های شیطان</font></font></h3><div><font size="7"><font color="#a52a2a"><br></font></font></div><h3 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; line-height: 20.890625px; text-align: center;"><font size="7">قلبم را به درد آورده است</font></h3><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><b><font size="4"><br><br><div style="text-align: center;"><font color="#990000">أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّل فَرَجَهُم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">چرا باید این کودکان بیگناه اینگونه قتل عام شوند؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">پاسخگو کیست؟</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: 11px; text-align: start;"><font size="4"><div style="text-align: center;"><b style="font-size: 11px;"><font size="4"><div style="display: inline !important;"><img src="http://ts3.mm.bing.net/th?id=HN.608000320881166661&amp;w=197&amp;h=151&amp;c=7&amp;rs=1&amp;pid=1.7"></div></font></b></div></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/siJ6Zy_506.jpg"></div></font></b></span> text/html 2014-07-22T07:57:37+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar مثل زندگی... http://sirvan92.mihanblog.com/post/322 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#339999">زندگی مثل </font><font color="#009900">دیکته</font><font color="#339999"> ست</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#339999"><b>هی مینویسیم .... هی پاک میکنیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#339999"><b>غافل از اینکه یک روز خواهند گفت:</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#339999"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#339999"><b>برگه ها بالا.....</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div> text/html 2014-07-06T07:55:52+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar ماه من غصه چــــرا،،،خـــدا هست..خــدا هست http://sirvan92.mihanblog.com/post/320 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 204);"><font size="3" color="#ff0000"><b>گر نگهدار من آنست که من میدانم ....&nbsp;</b></font></span><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 204, 255);"><font size="3" color="#cc33cc"><b>شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!</b></font></span></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" size="3"><span style="line-height: 16px;"><b><br></b></span></font></div><div><font size="3"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 255);"><font color="#ff0000">ماه من غصه چرا؟!!&nbsp;</font></span></b></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" size="3"><span style="line-height: 16px;"><b><br></b></span></font></div><div><font size="3"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 153);"><font color="#ff0000">آسمان را بنگر ،که هنوز ،بعد صدها شب و روز</font></span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 153);"><br></span></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 204, 255);">مثل ان روز نخست</span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 204, 255);"><br></span></b></font></div><div><font size="3"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 255);">گرم و آبی و پر از مهر ،به ما می خندد!</span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 255);"><br></span></b></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">یا زمینی را که دلش از سردی شب های خزان&nbsp;</span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br></span></b></font></div><div><font size="3"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 204);">نه شکست و نه گرفت!&nbsp;</span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 204);"><br></span></b></font></div><div><br></div><div><font size="3" color="#3366ff"><b><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 153, 102);">بلکه از عاطفه لبریز شد و&nbsp;</span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 153, 102);"><br></span></b></font></div><div><font size="3" color="#cc33cc"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 51);">نفسی از سر امید کشید&nbsp;</span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 51);"><br></span></b></font></div><div><font size="3"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 153, 255);">و در آغاز بهار ،دشتی از یاس سپید&nbsp;</span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></span></b></font></div><div><font size="3"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 204, 255);"><font color="#ff0000">زیر پاهامان ریخت،&nbsp;</font></span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 204, 255);"><br></span></b></font></div><div><font size="3"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(51, 204, 255);"><font color="#ff0000">تا بگوید که هنوز ،پر امنیت احساس </font><font color="#993399">خدا</font><font color="#ff0000">ست!&nbsp;</font></span></b></font></div><div><font size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(51, 204, 255);"><br></span></b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 102, 102);">ماه من،غصه چرا؟!&nbsp;</span></b></font></div><div><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: justify;"><br></div></div></div> text/html 2014-06-28T05:59:35+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar ماه مبارک.. http://sirvan92.mihanblog.com/post/318 <div><br></div><div><font size="5" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#3333ff">ماه مبارک آمد ای دوستان بشارت</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#3333ff">کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#3333ff">آمد نوید رحمت ای دل ز خواب برخیز</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#3333ff">باشد که باقی عمر جبران شود خسارت</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upcity.ir/images2/86269605382035274849.jpg"></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2014-06-12T05:20:06+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar نیمه شعبـــان مبـــارک http://sirvan92.mihanblog.com/post/317 <div><font size="6"><br></font></div><div><font size="6"><br></font></div><div><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms"><font color="#009900" size="5"><b><i>یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms"><font color="#009900" size="6"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms"><font color="#009900" size="6"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms"><font color="#009900" size="6"><b><i>...........</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: comic sans ms"><font color="#009900" size="6"><b><i><br></i></b></font></span></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="comic sans ms" size="6"><b><i><br></i></b></font></div><span style="font-family: comic sans ms"><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 153, 0);"><i><font size="5">یک قدم مانده، زمین شوق شکفتن دارد</font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: x-large;"><i><br></i></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: x-large;"><i><br></i></b></div></span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2014-06-08T08:32:21+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar انسانیت http://sirvan92.mihanblog.com/post/316 <div><font size="5"><b><i><font color="#ff6600"><br></font></i></b></font></div><div><font size="5"><b><i><font color="#ff6600">&nbsp; از</font>&nbsp;مـــــــــرگ<font color="#ff9900">&nbsp;</font><font color="#ff6600">نترسید</font></i></b></font></div><div><br></div><div><font size="5" color="#ff6600"><b><i><br></i></b></font></div><div><font size="5" color="#ff6600"><b><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; از این بترسید</i></b></font></div><div><font size="5" color="#ff6600"><b><i><br></i></b></font></div><div><font size="5" color="#ff6600"><b><i><br></i></b></font></div><div><font size="5" color="#ff6600"><b><i>که وقتی زنده اید گوهری درون شما بمیرد</i></b></font></div><div><font size="5" color="#ff6600"><b><i><br></i></b></font></div><div><font size="5" color="#ff6600"><b><i><br></i></b></font></div><div><font size="5" color="#ff6600"><b><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گوهری بنام&nbsp;</i></b></font></div><div><font size="5" color="#ff6600"><b><i><br></i></b></font></div><div><font size="5"><b><i><br></i></b></font></div><div><font size="5"><b><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; .....<font color="#993399">انسانیت</font></i></b></font></div><div><font size="5"><b><i><font color="#993399"><br></font></i></b></font></div> text/html 2014-05-11T15:33:56+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar روز پدر http://sirvan92.mihanblog.com/post/311 <div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></b></div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><font color="#6633ff">لابه لای گل </font><font color="#ff0000">سرخ</font></span></font></b><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;<font color="#ff6666">درمیان کوچه ی</font> <font color="#33cc00">سبز</font><font color="#ff6666">خیال&nbsp;</font></span></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#6666cc">&nbsp; &nbsp;شادیت حس قشنگیست</font></span><font color="#6666cc"><br style="line-height: 18px; text-align: justify;"></font><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#cc33cc">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; که من میطلبم...</font></span></font></b><font color="#cc33cc"> </font></div><div><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 18px;"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#990000">&nbsp;</font></b></span></font><b style="line-height: 18px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#990000">پدرم.........</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="line-height: 18px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="line-height: 18px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 18px;"><font color="#6633ff">روز پدر و ولادت امام </font><font color="#ff6600">علی</font></span></font></b><b style="color: rgb(102, 51, 255); line-height: 18px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">(ع) مبارک</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(102, 51, 255); line-height: 18px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#330033">______________________________________________</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#330033"><br></font></span></div> text/html 2014-04-27T13:11:18+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar نماز اول وقت.. http://sirvan92.mihanblog.com/post/309 <div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b>از آیــت الله بهجت ســـوال شد:</b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b>چــــه کنیم تا نــــماز صبحـــمان قـــضا نـــشود؟</b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b>در پـــاسخ فــرمودند:</b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b>کسیـــکه بـــاقی نــــمازهایش را در اول وقـــت بـــخواند&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b>خـــــدا او را برای نماز صبح بیدار خواهد کرد</b></font></div><div><font color="#cc0000"><br></font></div><div><font color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/108/321133/picture/10363j562.jpg" alt="برای هر مشکلی قطعاً راه حلی وجود دارد"></div><div><br></div> text/html 2014-04-20T14:25:03+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar مادرم http://sirvan92.mihanblog.com/post/307 <div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#3333ff">آدمها تا وقتی کوچیکن دوست دارن برای </font><font color="#009900">مـادر</font><font color="#3333ff">شون</font></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#3333ff">&nbsp;هدیه بخرن&nbsp;</font></b></font><b style="font-size: large;"><font color="#3333ff">اما پول ندارن</font></b></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b>وقتی بزرگتر میشن پول دارن اما وقت ندارن</b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b>وقتی هم که پیر میشن پول دارن وقت هم دارن اما&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#3333ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..... &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#009900"> مادر</font><font color="#3333ff"> ندارن</font></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#009900">مادر</font><font color="#6600cc"> ها با حوصله راه رفتن رو به بچه هاشون یاد میدن&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#6600cc"><b>ولی تو پیری&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#6600cc"><b>بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#cc6600">«قند» خون</font><font color="#009900"> مادر</font><font color="#cc6600"> بالاست</font></b></font></div><div><font size="4" color="#cc6600"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><br></b></font></div><div><font size="4" color="#cc6600"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);">دلش اما همیشه «شور» میزند برای ما</b></font></div><div><font size="4" color="#990000"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#990000">اشکهای </font><font color="#009900">مادر</font><font color="#990000"> مروارید شده است در صدف چشمانش</font></b></font></div><div><font size="4" color="#990000"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#990000"><b>دکترها اسمش را گذاشته اند آب مروارید</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#6666cc">حرف ها دارد چشمان</font><font color="#009900"> مادر</font></b></font></div><div><font size="4" color="#6666cc"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#6666cc"><b>گویی زیرنویس فارسی دارد</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#ff6600"><b>دستانش را نوازش میکنم</b></font></div><div><font size="4" color="#ff6600"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#ff6600"><b>داستانی دارد دستانش</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#cc33cc">شرمنده میکند فرزند را،دعای خیر</font><font color="#009900"> مادر</font><font color="#cc33cc">،در&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#cc33cc"><br></font></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#cc33cc">کنج خانه ی سالمندان</font></b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#ff0000">دست پر مهر</font><font color="#009900"> مادر</font><font color="#ff0000"> تنها دستی ست</font></b></font></div><div><font size="4"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#ff0000"><br></font></b></font></div><div><font size="4"><b style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#ff0000">&nbsp;که اگر کوتاه از دنیا هم باشد</font></b></font><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large; background-color: rgb(255, 204, 204);">&nbsp;از تمام دست ها بلندتر است</b></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#333399"><b>سَرَم را نه ظلم میتواند خم کند..نه مرگ..نه ترس</b></font></div><div><font size="4" color="#333399"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#333399"><b>سَرَم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#009900"> &nbsp; &nbsp; مـــ ـــ ـــادرم</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300"><b>بیایید قدردان باشیم</b></font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2014-04-15T11:15:43+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar سرنوشت http://sirvan92.mihanblog.com/post/304 <div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6600cc"><b>یکـ<span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">ﮯ بـه خـ</span><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">ــ</span><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">בا گفت:</span></b></font></div><div><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6600cc"><b><br></b></font></span></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6600cc"><b><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">اگـــر سرنوشت مــــــــــرا تو نوشتـ</span><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">ﮯ ، پس چـــرا آرزو کنم؟</span></b></font></div><div><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6600cc"><b><br></b></font></span></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6600cc"><b><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">خـــ</span><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">בا گفت: شـــایـ</span><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">ב&nbsp;</span><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">نوشتــــه باشــم :</span></b></font></div><div><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6600cc"><b><br></b></font></span></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6600cc"><b><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">( هــــرچــه آرزو کنـــ</span><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">ב)</span></b></font></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><font color="#6600cc"><br></font></span></div><div><font color="#6600cc"><br></font></div><div><br></div> text/html 2014-03-19T18:12:03+01:00 sirvan92.mihanblog.com Kousar سال نو مبارک http://sirvan92.mihanblog.com/post/301 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(8, 8, 8); line-height: 20px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><b>عـیــــد اســــــتـــ ولــــی بــــــدون او غـــــــم داریـــم</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><b>&nbsp;عـاشق شده ایم و عــشق را کــم داریــم</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><b><br></b></font></span></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><b><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ای کـــاش کـــــه ایـــــن عیــــد ظــــهورش بــــرســد&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;اینگونــــه هــــزار عید با هــم داریـــم</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">اللــهـــــم عـــجــــل لــــولـــیـــکـــــــ الــــــفـــــــرج</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ســــال نـــــو مـــــــــــبــارکــــــــــ</div></span></b></font>